hxhx2hx

การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

บทนำ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั้งในตัวบุคคล เอกสาร ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การที่องค์กรจะสามารถเข้าถึงความรู้ได้ จำเป็นที่จะต้องมี ผู้รู้ และผู้ปฎิบัติที่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วทำให้ผู้ที่รับฟังเกิดการรับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ ตามแนวทางองค์กร ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ คือ ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมภิบาลข้อมูล และมีตระหนักว่า การทำงานที่เกี่ยวกับข้องกับข้อมูลขององต์กรในทุกภาคส่วน จำเป็นที่จะต้องธรรมมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้บุคคลกรภายในกรมควบคุมมลพิษ เกิดการรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กนกกร จีนาและอลงกรณ์ คูตระกูล, 2561)…

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movements)

ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง คือ การรวมตัวของกลุ่มคนและเรียกร้องให้รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในภาพรวม ส่วนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของตน